WW

Rekompensaty za opóźnienie w płatności


Oblicz rekompensatęChyba każdemu przedsiębiorcy który dokonuje sprzedaży z odroczeniem terminem płatności zdarzyło się nie otrzymać zapłaty na czas. Nie każdy przedsiębiorca zna wszystkie swoje prawa w przypadku występowania opóźnienia w zapłacie za sprzedaż towarów lub usług od innego kontrahenta będącego również przedsiębiorcą.


Przedsiębiorcy, który dokonał sprzedaży innemu przedsiębiorcy, czyli w tzw. „obrocie gospodarczym” z odroczonym terminem płatności w przypadku otrzymania zapłaty nawet jeden dzień po terminie przysługuje prawo żądania od kupującego nie tylko odsetek za zwłokę w wysokości 9,5% w skali roku (wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych na dzień 29 października 2017 roku), lecz także żądanie zapłaty zryczałtowanej opłaty w wysokości równowartości 40 euro, która ma zrekompensować wierzycielowi koszty dochodzenia należności. Przewiduje to art. 10 Ustawy z dnia 08.03.2013r o terminach zapłaty w transakcjach handlowych wprowadzony na podstawie dyrektywy Unii Europejskiej z 2012 roku, mającej pomóc małym przedsiębiorcą w problemach z otrzymywaniem na czas płatności.


Przepisy w jasny i przejrzysty sposób określają jaka jest minimalna kwota rekompensaty za otrzymanie zapłaty po terminie (lub nie otrzymanie jej wcale), kiedy ta rekompensata jest wymagalna i w jaki sposób należy się jej domagać. Przepis wskazuje, że rekompensata należy się od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, a zazwyczaj jest to dzień następny po dniu wymagalności płatności(terminu płatności):

 


1. „Wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, o którym mowa w art. 7 ust. 1 lub art. 8 ust. 1, bez wezwania, przysługuje od dłużnika z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności równowartość kwoty 40 euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne.”


Sprawa się trochę komplikuje w przypadkach, kiedy wierzyciel uważa, że poniósł koszty odzyskania przeterminowanej należności większe niż wynosi ryczałt wysokości równowartości 40 euro:


2. W przypadku gdy koszty odzyskiwania należności poniesione z tytułu opóźnień w zapłacie w transakcji handlowej przekroczą kwotę, o której mowa w ust. 1, wierzycielowi przysługuje zwrot tych kosztów, w tym kosztów postępowania sądowego, pomniejszonych o tę kwotę.”.


Naliczanie tej opłaty jest możliwe już od pierwszego dnia po upływie terminu zapłaty. Opłata ta w praktyce może być żądana od każdego niezapłaconego w terminie rachunku lub faktury, niezależnie od wysokości wynikającego z nich roszczenia. Jednak przestrzegamy przed nakładaniem tej opłaty na każdego kontrahenta bez wyjątku, zapewne ci którzy są stałymi klientami, a opóźnienie w zapłacie występuje sporadycznie i chwilowe, po otrzymaniu żądania zapłacenia rekompensaty podejmą decyzję o podziękowaniu Wam za dalszą współpracę. 


Rekompensata jest należna także w przypadku, gdy należność z faktury jest niższa niż 40 euro. A praktyka pokazuje, że sąd zasądza od dłużnika rekompensatę nawet w sytuacji gdy niezapłacona faktura wynosiła niecałe 10 złotych.


W przypadku gdy koszty odzyskania należności przekraczają kwotę stałej rekompensaty, wierzyciel może wystąpić na drogę sądową, aby uzyskać zwrot wydatków, jakie poniósł w związku z próbą odzyskania należności. Należy jednak pamiętać, że większe koszty odzyskania należności muszą być faktycznie poniesione przez wierzyciela, na wysokość tychże kosztów należy wskazać konkretne wykonane działania windykacyjne, wskazać zasadność i potrzebę ich wykonania, jak również udowodnić, że żądanie zwrotu tych kosztów nie jest oderwane od rzeczywistych stawek za czynności windykacyjne.


Nie można, tylko podpisać z firmą windykacyjną umowy, zapłacić zaliczki np. 1000 złotych, a firma windykacyjna wystąpi w naszym imieniu do sądu. Sędzia zapyta na rozprawie co dokładnie firma windykacyjna w zamian za wpłacenie jej 1000 złotych zrobiła w celu nakłonienia dłużnika do spłaty. Wykazanie wysłania kilku listów poleconych, przeprowadzenie kilku rozmów telefonicznych z dłużnikiem, czy nawet jedna wizyta u dłużnika w firmie nie spowoduje, że sąd przyzna nam zwrot od dłużnika zawyżonych kosztów windykacji. Nie dajmy się omamić firmom windykacyjnym, które obiecują, że odzyskają od dłużnika zaliczkę jaką wpłacicie przed rozpoczęciem windykacji polubownej, lub jaką obciąży was windykator za odzyskanie jakiejkolwiek kwoty(Wezwanie do Zapłaty Plus jeden z większych firm windykacyjnych zawiera warunki w umowie, że w przypadku kiedy dłużnik wpłaci przynajmniej złotówkę , to windykator obciąży wierzyciela kwotę 510zł netto bezwarunkowo) . Dłużnik nie musi ponosić kosztów windykacji, a praktycznie każdy dłużnik odmawia zapłaty kosztów windykacji na etapie polubownym, twierdząc, że skoro wierzyciel przekazał do windykacji jego dług to niech sam teraz płaci za windykatora. A więc zanim oddacie sprawę do jakiejkolwiek firmy windykacyjnej z obowiązkiem z waszej strony zapłaty zaliczki lub prowizji upewnijcie się czy aby nie dołożycie do tego „interesu”.


Należy pamiętać, że nawet jeśli odbiorca zawrze w umowie zapis, że w przypadku opóźnienia w zapłacie nie będziecie mogli żądać zapłaty rekompensaty od niego, to takie postanowienia umowne mające na celu wyłączenie stosowania tych przepisów będą nieważne. Ustawa nie uzależnia naliczenia tej opłaty od skierowania sprawy do sądu, można więc będzie domagać się jej już w wezwaniu do zapłaty.


Opisane wyżej przepisy pozwalają obciążyć dłużnika kosztami windykacji w terminie 3 lat od dnia wymagalności roszczenia. Wyjątkiem są dłużnicy w postaci jednostek samorządowych.

 
Podsumowując, dla wielu firm, szczególnie mikro i małych, wszelkie dodatkowe koszty, ponoszone podczas prób odzyskania niezapłaconych należności , są sporym problemem. Wielu przedsiębiorców w związku z tym spisuje dług na straty i rezygnuje z dochodzenia pieniędzy od niesolidnego kontrahenta, w szczególności gdy dłużnikiem jest większa firma i z góry zakłada się, że bez sporych nakładów finansowych nie uda się przed sądem odzyskać niezapłaconych roszczeń. Przedsiębiorcy coraz częściej korzystają z prawa naliczania opłaty 40 euro, albowiem poprawia to sytuację finansową małego przedsiębiorcy. A jeśli opłata naliczana jest od wielu roszczeń nominalnie niskich … to może się okazać, to może okazać się źródłem dodatkowych przychodów.
 

 


Oblicz 40 Euro rekompensaty za opóźnienie w płatności


W roku 2018
Data Na dzień Kurs Kwota
9/2018 28/09 4,2714 170,856 PLN
8/2018 31/08 4,2953 171,812 PLN
7/2018 31/07 4,2779 171,116 PLN
6/2018 29/06 4,3616 174,464 PLN
5/2018 30/05 4,3195 172,78 PLN
4/2018 30/04 4,2204 168,816 PLN
3/2018 30/03 4,2085 168,34 PLN
2/2018 28/02 4,1779 167,11 PLN
1/2018 31/01 4,1488 167,52 PLN
W roku 2017
Data Na dzień Kurs Kwota
12/2017 29/12 4,1709 166,83 PLN
11/2017 30/11 4,2055 168,22 PLN
10/2017 31/10 4,2498 169,99 PLN
9/2017 29/09 4,3091 172,36 PLN
8/2017 31/08 4,2610 170,44 PLN
7/2017 28/07 4,2617 170,47 PLN
6/2017 30/06 4,2265 169,06 PLN
5/2017 31/05 4,1737 166,95 PLN
4/2017 28/04 4,2170 168,68 PLN
3/2017 31/03 4,2198 168,79 PLN
2/2017 28/02 4,3166 172,66 PLN
1/2017 31/01 4,3308 173,23 PLN
W roku 2016
Data Na dzień Kurs Kwota
12/2016 30/12 4,4240 176,96 PLN
11/2016 30/11 4,4384 177,54 PLN
10/2016 31/10 4,3267 173,07 PLN
9/2016 30/09 4,3120 172,48 PLN
8/2016 31/08 4,3555 174,22 PLN
7/2016 29/07 4,3684 174,74 PLN
6/2016 30/06 4,4255 177,02 PLN
5/2016 31/05 4,3820 175,28 PLN
4/2016 29/04 4,4078 176,31 PLN
3/2016 31/03 4,2684 170,74 PLN
2/2016 29/02 4,3589 174,36 PLN
1/2016 29/01 4,4405 177,62 PLN
W roku 2015
Data Na dzień Kurs Kwota
12/2015 31/12 4,2615 170,46
11/2015 30/11 4,2639 170,56
10/2015 30/10 4,2652 170,61
9/2015 30/09 4,2386 169,54
8/2015 31/08 4,2344 169,38
7/2015 31/07 4,1488 165,95
6/2015 30/06 4,1944 167,78
5/2015 29/05 4,1301 165,20
4/2015 30/04 4,0337 161,35
3/2015 31/03 4,0890 163,56
2/2015 27/02 4,1495 165,98
1/2015 30/01 4,2081 168,32
W roku 2014
Data Na dzień Kurs Kwota
12/2014 31/12 4,2623 170,49 PLN
11/2014 28/11 4,1814 167,26 PLN
10/2014 31/10 4,2043 168,17 PLN
9/2014 30/09 4,1755 167,02 PLN
8/2014 29/08 4,2129 168,52 PLN
7/2014 31/07 4,1640 166,56 PLN
6/2014 30/06 4,1609 166,44 PLN
5/2014 30/05 4,1420 165,68 PLN
4/2014 30/04 4,1994 167,98 PLN
3/2014 31/03 4,1713 166,85 PLN
2/2014 28/02 4,1602 166,41 PLN
1/2014 31/01 4,2368 169,47 PLNd