WW

Jak powinno wyglądać wezwanie do zapłaty i co powinno zawierać


Jak powinno wyglądać wezwanie do zapłaty

 

Jeśli zamierzamy wysłać dłużnikowi wezwanie do zapłaty za pomocą poczty elektronicznej, wiadomości sms lub w wersji papierowej pocztą, kurierem lub doręczyć dłużnikowi osobiście do rąk własnych, to należny pamiętać o zachowaniu formy wezwania zgodnie normami przyjętymi w przepisach obowiązującego prawa.

 

Na wstępie wezwanie musi zawierać datę i miejsce wystawienia, pełne dane wierzyciela i dłużnika oraz czy to wezwanie jest tytułowane jako:

1. „Wezwanie do zapłaty”,

2. „Przedsądowe wezwanie do zapłaty”,

3. „Ostateczne wezwanie do zapłaty”.

 

Z punktu widzenia kodeksu cywilnego, użycie jednej z wymienionych nazw wezwania nie ma większego znaczenia, ponieważ to treść wezwania ma kluczowe znaczenie w procesie odzyskiwania przeterminowanych należności.

 

W kolejnym punkcie wezwania do zapłaty należy wykazać czy wezwanie jest wysyłane we własnym imieniu, czy wezwania dokonuje inny podmiot lub osoba działająca w imieniu wierzyciela oraz, że wezwanie jest kierowane zgodnie z przepisami prawa, a dokładnie art. 476 kodeksu cywilnego, kiedy to dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie, a jeżeli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu przez wierzyciela. Nie dotyczy to wypadku, gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

 

Przechodząc do meritum wezwania do zapłaty wskazujemy, czy to w formie samego tekstu, czy tabeli o jakie należności wzywamy dłużnika do zapłaty wpisując w wezwaniu:

1.       Tytuł wierzytelności ( na przykład: umowa, faktura, rachunek, czynsz najmu) wraz z podaniem jej cech(numer lub data podpisania),

2.       Datę wystawienia dokumentu potwierdzającego istnienie wierzytelności,

3.       Dokładną kwotę zadłużenia nie zawierającą odsetek za zwłokę,

4.       Termin płatności jaki dłużnik miał pierwotnie,

 

Można też wskazać kwotę odsetek za okres od dnia wymagalności, do dnia wystawienia wezwania podając jednocześnie rodzaj żądanych od dłużnika odsetek.Dla ułatwienia wielu wierzycieli podaje również wysokość odsetek dziennych za każdy dzień następny od dnia wystawienia wezwania.Kolejnym krokiem jest wskazanie ile dajemy dłużnikowi dodatkowego czasu na spłatę zaległości i tutaj mamy dowolność w podaniu konkretnego dnia( daty) lub ilość dni od dnia wystawienia wezwania do zapłaty lub od dnia odebrania przez dłużnika wezwania do zapłaty.Nie można zapomnieć o podaniu dłużnikowi w jaki sposób powinien spłacić zadłużenie, a z reguły jest to podanie dokładnej nazwy wierzyciela, adresu i numeru rachunku bankowego na który dłużnik powinien dokonać wpłaty.Ważnym punktem jest rodzaj sankcji jakie przewidujemy dla dłużnika w przypadku braku zapłaty przez dłużnika należności wskazanych w wezwaniu do zapłaty w wyznaczonym przez nas dodatkowym terminie.

 

Popularnymi sankcjami stosowanymi przez wierzycieli w stosunku do dłużników są:

1.       Skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego, a po wydaniu sądowego nakazu zapłaty opatrzonego klauzulą wykonalności skierowanie do egzekucji komorniczej.

2.       Zlecenie windykacji profesjonalnej firmie windykacyjnej w celu odzyskania zadłużenia.

3.       Wystawienie długu na sprzedaż wraz z upublicznieniem danych dłużnika.

4.       Wpisanie zadłużenia do rejestrów dłużników takich jak KRD, BIG, czy InfoMinitor.

5.       Wypowiedzenie umowy jeśli zadłużenie wynika w ramach umowy najmu lub dzierżawy.

 

Rodzaj sankcji dodatkowych może być różny w zależności od rodzaju zadłużenia, ale zawsze musi być w granicach prawa i nie może nosić zmianom czynu zabronionego, nie możemy napisać, że w przypadku braku zapłaty czynszu, że bez wyroku sądu wymienimy zamki w lokalu lub wyrzucimy wszystkie rzeczy najemcy poza zajmowany przez dłużnika lokal.

 

Ważnym elementem każdego wezwania jest podanie danych kontaktowych dla dłużnika, aby umożliwić mu możliwość zawarcia ugody planu spłaty zadłużenia.

 

Tak przygotowane wezwanie do zapłaty jest gotowe do przekazania dłużnikowi i w przypadku braku spłaty pozwoli na dochodzenie praw wierzyciela przed sądem.d