WW

Co to jest wezwanie do zapłaty


W czasach, kiedy to wielu przedsiębiorców sprzedaje towary i usługi z odroczonym terminem płatności, a wielu klientów i kontrahentów nie reguluje tych należności w wyznaczonych terminach ważnym instrumentem jest wzywanie dłużnika do zapłaty, zwanym potocznie monitem.

 

Wezwać do zapłaty możemy za zaległość wynikającą z zawartej umowy, wystawionej faktury lub rachunku, niezapłaconego czynszu, wystawionej noty obciążeniowej lub odsetkowej, jak również z każdego powodu kiedy należność jest przeterminowana. W przypadkach kiedy termin zapłaty należności podczas zawierania umowy nie był określony, to właśnie wezwanie do zapłaty wysłane do dłużnika określi termin wymagalności, czyli termin płatności takiej należności.

 

Celem wezwania do zapłaty jest nakłonienie klienta zalegającego ze spłata do dokonania płatności. Jest to pierwsza czynność jaką powinien wykonać wierzyciel na etapie windykacji polubownej. Wezwanie do zapłaty może wysłać samodzielnie wierzyciel lub zlecić wysłanie w jego imieniu podmiotowi, który profesjonalnie zajmuje się windykacją, co spowoduje, że takie wezwanie w oczach dłużnika będzie potraktowane poważniej, aniżeli otrzymane bezpośrednio od wierzyciela, a szanse na odzyskanie zaległej należności znacznie wzrastają.

 

W każdym procesie sądowym o zapłatę wezwanie do zapłaty od 1 stycznia 2016 roku jest wymaganą formą podjęcia prób z dłużnikiem poza procesowego rozwiązania sporu w celu nakłonienia dłużnika do spłaty jednorazowej, lub zawarcia ugody z wierzycielem i spłaty w ratach. Jest to dokładnie zawarte w Art. 187 kodeksu postępowania cywilnego i bez spełnienia tego warunku sąd nie wyda korzystnego dla wierzyciela nakazu zapłaty lub wyroku.

 

Pamiętaj!

Należy pamiętać, że brak wezwania dłużnika do zapłaty, czyli przeprowadzenia prób mediacji spowoduje, że w skierowany dług  na drogę postępowania sądowego raczej skończy się wydaniem postanowienia przez sąd o braku podstaw do wydania sądowego nakazu zapłaty zmuszającego dłużnika do spłaty i pozwalającego skierować dług do postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika.

 

Wezwać dłużnika można praktycznie w każdy możliwy sposób, od przeprowadzenia z dłużnikiem rozmowy osobistej, czy telefonicznej, wysłanie do dłużnika wiadomości email, sms, przez wysłanie wezwania do zapłaty pocztą, kurierem, aż do dostarczenia dłużnikowi wezwania do zapłaty osobiście za pokwitowaniem odbioru.

Wybierając sposób wezwania do zapłaty zwróćmy uwagę, który z dostępnych sposobów będzie najłatwiej udokumentować przed sądem w przypadku wątpliwości samego sądu, jak również podważania faktu wezwania do zapłaty przez samego dłużnika, już w trakcie samego procesu sądowego o wydanie sądowego nakazu zapłaty.

 

 

Wybranie formy, której nie będziemy mogli uwiarygodnić lub udowodnić przed sądem naraża nas na niepotrzebne przeciąganie procesu sądowego, aż do wydania postanowienia przez sąd o braku podstaw do wydania nakazu zapłaty. W takim przypadku będziemy musieli raz jeszcze i tym razem prawidłowo wezwać dłużnika do zapłaty i złożyć pozew ponownie w sądzie.d