WW

Regulamin i polityka prywatności


REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WYŚLIJWEZWANIE.PL

 

§1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego wyślijwezwanie.pl.

Serwis internetowy WyślijWezwanie.pl dostępny pod adresem internetowym www.wyslijwezwanie.pl, prowadzony jest przez Polska Grupa Prawna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Marcina Kasprzaka 49 lok. A4, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie pod numerem 0000529076, zwaną dalej Usługodawcą.

 

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających Serwisu internetowego i szczegółowo określa zasady korzystania, tryb i warunki zawierania i rozwiązywania Umów z Użytkownikiem na odległość za jego pośrednictwem oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

 

Przeglądanie Serwisu jest nieodpłatne, z wyłączeniem usług płatnych wskazanych w Regulaminie.

Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

Usługodawca zastrzega sobie możliwość udostępnienia na stronach Serwisu Internetowego reklam oferowanych przez siebie produktów i usług, jak również reklam i materiałów promocyjnych podmiotów trzecich.

§2 DEFINICJE

Każdorazowo kiedy Usługodawca używa pojęć w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenia:

Serwis/ Serwis Internetowy– strona internetowa dostępna w domenie www.wyslijwezwanie.pl, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę;

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą lub w formie spółki cywilnej, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;

Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Przedsiębiorca – Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

Wierzyciel – Użytkownik korzystający z Usług, posiadający Wierzytelność względem Dłużnika lub reprezentujący Wierzyciela na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa;

Dłużnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która jest zobowiązana do świadczenia pieniężnego na rzecz Wierzyciela;

Wierzytelność – należy przez to rozumieć wymagalną wierzytelność przysługującą Wierzycielowi od Dłużnika, udokumentowaną w szczególności: rachunkiem wystawionym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, fakturą VAT wystawioną zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, umową zawartą pomiędzy Dłużnikiem a Wierzycielem, oświadczeniem woli dłużnika uznania długu, akt notarialny, prawomocnym wyrokiem karnym;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników.

Koszyk– element oprogramowania Serwisu, w którym widoczne są wybrane przez Użytkownika Usługi do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Usług.

Formularz rejestracji - formularz dostępny w Serwisie, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Usług do Koszyka oraz określenie warunków Umowy, w tym sposobu jej wykonania.

Zamówienie – oświadczenie woli Wierzyciela składane za pomocą Kreatora Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy wykonania usługi Wezwania na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

Wezwanie – usługa przygotowania i wysłania Dłużnikowi przez Usługodawcę zgodnie z przyjętym Zamówieniem na rzecz lub w imieniu Wierzyciela wezwania do zapłaty na kwotę Wierzytelności wskazanej przez Wierzyciela;

Pełnomocnictwo – oświadczenie woli w formie elektronicznego oświadczenia woli Wierzyciela polegające na umocowaniu Usługodawcy do przesłania Dłużnikowi przygotowanego przez Usługodawcę Wezwania na zasadach wskazanych przez Użytkownika w Zamówieniu Usługi; Pełnomocnictwo obejmuje czynności wysłania Wezwania skierowane przeciwko Dłużnikom. Pełnomocnictwo nie obejmuje w szczególności działania w imieniu Wierzyciela na drodze postępowania sądowego oraz procesu windykacji polubownej;

Umowa – umowa o świadczenie usługi Wezwania rozumiana jako każdorazowe Zamówienie wysłania Wezwania przez Usługodawcę zgodnie z Zamówieniem Wierzyciela;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy dokument.

 

§3 KONTAKT Z SERWISEM

Adres Usługodawcy: Polska Grupa Prawna Sp. z o. o., 01-234 Warszawa, ulica Marcina Kasprzaka 49/A4

Adres e-mail Usługodawcy: kontakt@wyslijwezwanie.pl

Numer telefonu Usługodawcy: 737 111 500

Użytkownik może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 

§4 WYMAGANIA TECHNICZNE

Do korzystania z Serwisu, w tym przeglądania strony internetowej oraz składania zamówień na Usługi, niezbędne są:

najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,

aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

włączona obsługa plików cookies,,

zainstalowany program FlashPlayer.

program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF,

 

§5 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek i osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub w formie spółki cywilnej, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

Usługodawca nie wyraża zgody na używanie zasobów i funkcji dostępnych w Serwisie w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interesy i dobrego imienia  Usługodawcy.

 

§6 USŁUGI

Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Usługodawca przyjmuje do wykonania każdorazowo Zamówienie wysłania Wezwania jako osobną Umowę na świadczenie Usługi przesłania Dłużnikowi Wezwania.

Zamówiona Usługa zostanie wykonana przez Usługodawcę tylko w przypadku opłaconych przez Użytkownika zamówionych Usług.

W ramach Usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu wyróżnia się Wezwania wysłane w imieniu Wierzyciela i Wezwania wysłane przez Wierzyciela do Dłużnika.

Wierzyciel ma do dyspozycji zamówienie wysyłki Wezwania do Dłużnika w formie wiadomości pocztą elektroniczną, wiadomością tekstową SMS(dłużnik otrzymuje wiadomość tekstową z unikatowym linkiem do strony internetowej Usługodawcy zawierającej spersonalizowanej Wezwanie) , listem pocztowym nierejestrowanym, listem pocztowym polecony i listem pocztowym za potwierdzeniem odbioru.

Umowy obejmujące Usługi świadczone w ramach Serwisu są zawierane na czas określony i ulegają rozwiązaniu z chwilą ich wykonania przez Usługodawcę lub rozwiązania umowy na skutek jej wypowiedzenia, zgodnie z postanowieniami poniżej.

Za każdą wykonaną Usługę Usługodawca prześle pocztą elektroniczną Użytkownikowi kopię wysłanego Wezwania, potwierdzenie wysłania Wezwania, a za Usługi pozwalające potwierdzić doręczenie Wezwania Dłużnikowi, również potwierdzenie doręczenia Wezwania Dłużnikowi.

Odpłatnie za dodatkową odpłatnością ujętą w cenniku zamieszczonym na Serwisie  Usługodawca przesyła Użytkownikowi kopię Wezwania, potwierdzenie wysłania Wezwania i potwierdzenie doręczenia Wezwania w formie tradycyjnej pocztą poleconą.

Zmiana cen Usług podanych w cenniku nie powoduje zmian w Regulaminie oraz każdorazowego informowania Użytkowników o zmianach w cenniku.

Usługodawca dokonuje zmian w Cenniku według własnego uznania.

Zmian ceny w Cenniku nie powoduje utraty lub wygaśnięcia Usług już wykupionych przez Użytkownika.

Usługi zakupione, a nie zrealizowane nie ulegają utracie lub wygaśnięciu.

Usługodawca świadczy usługi nieodpłatne, polegające na możliwości przeglądania Serwisu przez Użytkowników.

Usługa Wezwania świadczona jest odpłatnie, zgodnie z informacją wskazaną w opisie Usługi.

Ceny Usług jednostkowych i pakietów Usług podane w Serwisie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 

§7 ZAKŁADANIE KONTA W SERWISIE

Aby założyć Konto w Serwisie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie adresu email i hasło.

Założenie Konta w Serwisie jest darmowe.

Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

Użytkownik ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy Usługodawcy.

 

§8 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA/ZAWARCIE UMOWY

Informacje o możliwości zakupu i zamówienia Wezwania stanowi zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

Zamówienie złożone poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu zostaje złożone Usługodawcy przez Użytkownika w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy będącej przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Użytkownika, jeżeli na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Użytkownika i z chwilą jej otrzymania przez Użytkownika zawarta zostaje Umowa.

W przypadku otrzymania informacji niewystarczających, niepełnych, lub niekompletnych do wykonania Usługi, a w szczególności Zamawiający nie dokonał zapłaty za zamówioną Usługę  Usługodawca kontaktuje się z Użytkownikiem, za pośrednictwem wiadomości e-mail na podany przez niego w trakcie Rejestracji w Serwisie lub  składania Zamówienia adres lub telefonicznie.

Czynności zmierzające do zawarcia Umowy, a w szczególności złożenie Zamówienia mogą dokonywać jedynie osoby należycie umocowane do działania w imieniu Przedsiębiorcy.

Usługodawca w stosunku do Przedsiębiorców zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia w przypadku niedostatecznego wskazania umocowania do działania w imieniu Przedsiębiorcy.

Klient będący Konsumentem może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy, o ile w chwili składania Zamówienia nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku umowy o świadczenie Usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.

 

§6 PŁATNOŚCI I WYKONANIE USŁUGI

Usługodawca prezentuje na stronach Serwisu informacje o cenach Usług. Ceny podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła i inne opłaty.

Użytkownik dokonuje płatności za Zamówienie z góry, za pośrednictwem płatności elektronicznej dostępnej w Serwisie wykupując Usługi pojedynczo, lub w pakietach.

Usługodawca w przypadku braku wykupienia przez Użytkownika zamówionej Usługi ma prawo wstrzymać się z wykonaniem tej Usługi do czasu wykupienia przez Użytkownika usługi.

W celu zakupienia Usługi lub Usług pakietowych Użytkownik zobowiązany jest dokonać zakupu przez Koszyk.

Usługodawca rozpoczyna wykonanie zamówionej Usługi niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od prawidłowego złożenia Zamówienia przez Użytkownika z zastrzeżeniem, że dane podane do Wezwania są kompletne i nie budzą wątpliwości Usługodawcy.

Zamówienia złożone na Usługę Wezwania w postaci listownej w dni powszednie po godz. 16:00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia Roboczego.

Zamówienia złożone na Usługę w formie wiadomości elektronicznej (email) i wiadomości tekstowej (SMS) Usługodawca  realizuje niezwłocznie.

Użytkownik wyraża zgodę na wystawianie zbiorczej faktury VAT za zakupione w Serwisie Usługi za każdy miesiąc kalendarzowy bez podpisu odbiorcy w formie elektronicznej na adres mailowy Użytkownika wskazany w podczas Rejestracji w Serwisie.

Za podane przez Użytkownika błędne dane do Wezwania, w szczególności dane osobowe, nazwę i adres Dłużnika, wysokość i tytuł Wierzytelności, numer rachunku bankowego Wierzyciela umieszczony na Wezwaniu Usługodawca nie odpowiada.

Usługodawca ma prawo rozwiązać Umowę w przypadku rażącego naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług w trybie natychmiastowym, w granicach dozwolonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

Usługodawca ma prawo odmówić przyjęcia Zamówienia w granicach dozwolonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

Użytkownik za pośrednictwem Serwisu jest każdorazowo informowany o statusie wykonania zamówionej Usługi, w szczególności o wysłaniu do Dłużnika Wezwania.

Usługodawca udostępnia Użytkownikowi na stronach Serwisu po zalogowaniu do indywidualnego konta Użytkownika kopię wysłanego do Dłużnika Wezwania, w przypadku wysłania listem poleconym numer przesyłki rejestrowanej i status przesyłki.

Usługodawca do każdej wykonanej Usługi nieodpłatnie wystawia elektroniczne potwierdzenie Wykonania Usługi Wezwania zawierające sposób wysłania Wezwania, datę wysłania Wezwania i kopię wysłanego Wezwania.

Usługodawca na wyraźne żądanie Użytkownika odpłatnie wystawia pisemne potwierdzenie Wykonania Usługi Wezwania zawierające sposób wysłania Wezwania, datę wysłania Wezwania i kopię wysłanego Wezwania i przesyła do Użytkownika pocztą poleconą.

Usługodawca na wyraźne żądanie Użytkownika odpłatnie przekaże pocztą poleconą zamówione Wezwanie, które nie zostało doręczone Dłużnikowi i operator pocztowy dokonał zwrotu przesyłki do Usługodawcy po nieudanej próbie doręczenia przesyłki zawierającej Wezwanie.

 

§7 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych, a w szczególności zmiany danych podanych w celu realizacji Usługi, w tym danych Dłużnika.

Zabronione jest kopiowanie lub powielanie jakiejkolwiek części Serwisu w całości bądź w części bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy. Usługodawca może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów Usługodawcy oraz Użytkowników.

Usługodawca względem Przedsiębiorców ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, wyłącznie za szkodę poniesioną przez Przedsiębiorcę bezpośrednio na skutek naruszenia przez Usługodawcę obowiązujących przepisów prawa albo niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności popełnienia błędów formalnych, z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa oraz w granicach szkody rzeczywiście poniesionej. Strony zgodnie wyłączają odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu utraconych korzyści. Odpowiedzialność Usługodawcy jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia za zamówioną przez Użytkownika jednostkową usługę Wezwania.

Użytkownik wyraża zgodę na ujawnienie przez Usługodawcę faktu świadczenia Usług na rzecz Użytkownika oraz umieszczenia go wraz z jego logotypem na swojej liście referencyjnej, jak również na stronach internetowych prowadzonych przez  Usługodawcę.

 

§8 REKLAMACJE

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 

Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

-Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej z Usługodawcą.

Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

 

Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.

Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: Polska Grupa Prawna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul. Marcina Kasprzaka 49 lok. A4 , 01-234 Warszawa, bądź poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej kontakt@wyslijwezwanie.pl.

Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Usługodawcę.

Usługodawca zastrzega sobie możliwość wydłużenia okresu rozpatrywania reklamacji w przypadku gdy do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji należy oczekiwać na stanowisko i wyjaśnienia usługobiorców Usługodawcą, w szczególności operatorów pocztowych i internetowych.

Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


 

§9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

Usługodawca dokonał zgłoszenia bazy danych w GIODO.

 

§10 POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dane zbierane przez Usługodawcę wykorzystywane są wyłącznie dla użytku jego i Podwykonawców

Dane podawane przez Użytkownika w trakcie rejestracji i podczas korzystania z Serwisu chronione są na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 29.10.1997 nr 133 poz. 833 z późniejszymi zmianami) i innych właściwych ustaw.

Dokonując Rejestracji, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do świadczenia usług przez Serwis zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane osobowe, ich poprawiania oraz do żądania ich usunięcia przez Serwis.

W przypadku gdy żądanie to obejmować będzie dane niezbędne do świadczenia usług przez Usługodawcę, Umowa o świadczenie usług wygasa, zaś Użytkownikowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu kosztów wpłaconych przez siebie środków.

Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.

 

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Usługodawca świadczy usługi wyłącznie na terenie Polski.

Umowy zawierane poprzez Serwis internetowy zawierane są w języku polskim.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, będącym Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, będącym Przedsiębiorcą, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i realizowania Zamówień i wykonywania Usług - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

O wszelkich zmianach każdy Użytkownik zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu. Termin wejścia w życie zmian w stosunku do Konsumentów nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia ich ogłoszenia.

Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie.

 

Usługi Zamówione przez Konsumentów przed wejściem w życie zmian będą świadczone na dotychczasowych zasadach.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 d